INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss Jeez. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
JEEZ
910719-0754
Valkyriavägen 13,
17455 SUNDBYBERG
Sverige
 
2 Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?
När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på webbsidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in kan vara namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar själv och frivilligt till vår kundtjänst.
Eftersom vi är bara en mellanhands kontakt företag som kopplar dig vidare till en butik, kräver vi inte någon personuppgift ifrån dig.
Därför behandlar vi dina personuppgifter bara för att kunna återkomma om du har en fråga till oss.
Jeez ansvarar inte för hantering av beställningar, leveransstatus eller för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Köpeavtal är mellan dig och respektive butik.
Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

3. Marknadsföring
Däremot kan vi behandla personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi kan rekommendera även produkter på webbsidan samt skickar personliga erbjudanden. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

4. Förbättring och utveckling
Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system. 

5. Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

6. Förhindrande av missbruk och brott
Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.
Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.


7. De som får del av personuppgifterna
Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, företag i branschen, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer.

8. Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES
I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

9. Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas inte av Jeez utan det är respektive butik som måste göra det. Kundtjänstuppgifter sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.
Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.
Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

10. Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran.
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. Du kan också begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.